akulte 2.0 a


Statuten A.Kult.e vzw.

De Ondertekenden,


Seckou Ouologuem

Binnenplein 18/4;  2600 BERCHEM

Anna Stevens

Binnenplein 18/4;  2600 BERCHEM

Christian Montag

Lange Gasthuisstraat 13/4;  2000 ANTWERPEN


Zijn Overeengekomen Een Vereniging Zonder Winstoogmerk Op Te Richten, De Wet Van 27 Juni 1921, Zoals 

Gewijzigd Door De Wet Van 02 Mei 2002 (Hierna De "Vzw-Wet")


STATUTEN


HOOFDSTUK 1: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR


Artikel 1:

De Vereniging Zonder Winstoogmerk Draagt De Naam "A.Kult.E Vzw"


Artikel 2:

De Maatschappelijke Zetel Van De Vereniging Is Gevestigd In Binnenplein 18/4; 2600 BERCHEM. De Vereniging Ressorteert Onder Het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen. Deze Kan Bij Beslissing Van De Algemene Vergadering Met Een Eenvoudige Meerderheid Naar Een Andere Plaats Worden Overgebracht.


Artikel 3:

De Vereniging Stelt Zich Tot Doel Een Cultureel, Educatief En Artistiek Platform Te Zijn Voor Jong En Oud, Amateur, Gevorderden En Experts. Dit Zal Zij Voorzien Door Het Organiseren Van Opleidingen. Door Te Sensibilisering En Te Activeren En Via Initiatieven Met Commerciële En Niet-Commerciële Doeleinden. De Vereniging Kan Op Directe Of Indirecte Wijze Deelnemen Aan Elke Gelijkwaardige Activiteit En Zich Eveneens Aansluiten Bij Organisaties Die Gedeeltelijk Of Geheel Hetzelfde Doel Nastreven.


De Vereniging Kan Alle Middelen Aanwenden Die Tot De Verwezenlijking Van Dit Doel Rechtstreeks Of Onrechtstreeks Bijdragen. De Vereniging Kan Ter Uitvoering Van Wat Hierboven Is Bepaald, Onder Meer Alle Eigendommen Of Zakelijke Rechten Verwerven, In Huur Nemen, Verhuren, Personeel Aanwerven, Rechtgeldig Overeenkomsten Afsluiten, Fondsen Inzamelen, Kortom Alle Activiteiten Uitoefenen Die Haar Doel Rechtvaardigen. In Het Kader Van Het Realiseren Van Het Maatschappelijk Doel Kan De Vereniging Zelfs Niet Lucratieve Daden Van Koophandel Stellen.Artikel 4: 

De Vereniging Wordt Opgericht Voor Onbepaalde Duur. Zij Kan Te Allen Tijde Worden Ontbonden Door De Algemene Vergadering Overeenkomstig De Wet En Haar Statuten.


Artikel 5:

De Vereniging Waarborgt De Regels Van De Democratie En De Verdragen Van De Verenigde Naties En Van Europa Over De Rechten Van De Mens.


Hoofdstuk 2: LEDEN


Artikel 6:

De Vereniging Telt Minstens Drie Leden


De Volheid Van Het Lidmaatschap, Met Inbegrip Van Het Stemrecht Op De Algemene Vergadering, Komt Uitsluitend Toe Aan De Leden En Niet Aan De Toegetreden Leden. De Toegetreden Leden Hebben Enkel De Rechten En Verplichtingen Hen Toebedeeld Door Een Opgemaakt Huishoudelijk Reglement. De Bepalingen Genoteerd In Het Huishoudelijk Reglement Kunnen Zonder Consultatie Of Akkoord Van De Toegetreden Leden 

Worden Gewijzigd.


Artikel 7:

Iedere Persoon Die Wenst Bij Te Dragen Tot De Realisatie Van De Doelstellingen En De Visie Van De Vereniging Onderschrijft, Kan Lid Worden, Mits Zijn Of Haar Kandidatuur Door De Raad Van Bestuur Met Meerderheid Van 

Stemmen Wordt Aanvaard.


Artikel 8:

Aanvragen Dienen Schriftelijk Te Gebeuren Bij De Raad Van Bestuur. De Aanvaarding Van Nieuwe Leden Behoort Tot De Bevoegdheid Van De Raad Van Bestuur. Het Huishoudelijk Reglement Bepaalt De Modaliteiten.


Artikel 9:

De Leden Zijn Geen Lidmaatschapsbijdrage Verschuldigd. 


Artikel 10:

De Leden Zijn Vrij Zich Op Ieder Ogenblik Uit De Vereniging Terug Te Trekken Door  Schriftelijke Mededeling. Op Deze Manier Wordt Hun Ontslag Meegedeeld Aan De Raad Van Bestuur. Tenzij Anders Bepaald In De 

Ontslagbrief, Wordt De Uittreding Effectief Op De Eerstvolgende Vergadering Van De Raad Van Bestuur.


Artikel 11:

De Uitsluiting Van Een Lid Kan Slechts Gebeuren Onder De Voorwaarden Zoals Bepaald In Het Huishoudelijk Reglement. Het Lid Dat Onslag Neemt Of Wordt Uitgesloten Heeft Geen Aanspraak Op Het Maatschappelijk Bezit Van De Vereniging En Kan Niet De Teruggave Eisen Van Bepaalde Bijdragen Of Een Gedane Inbreng Vorderen.


HOOFDSTUK 3: DE ALGEMENE VERGADERING


Artikel 12:

De Algemene Vergadering Bestaat Uit Alle Leden, Samengeroepen Om Te Beraadslagen Over De Belangen Van De Vereniging En Om Te Beslissen Over De Verwezenlijking Van Haar Doelstellingen.

De Algemene Vergadering Heeft De Bevoegdheden Die Haar Krachtens De Wet Van 27 Juni 1921, Zoals Gewijzigd Door De Wet Van 02.05.2002 En De Wet Van 16.01.2003, Zijn Toegekend. Zij Is Het Soevereine 

Orgaan Van De Vereniging. Zij Alleen Is Bevoegd Inzake:


- De Wijziging Van De Statuten

- Benoeming En Afzetting Van De Bestuurders

- De Kwijting Aan Bestuurders En Leden

- De Uitsluiting Van Een Lid

- De Goedkeuringen Van De Begrotingen En De Rekeningen

- De Goedkeuringen Van De Jaarplannen En Jaarverslagen

- De Goedkeuringen - En Wijzigingen Van Het Huishoudelijk Regelement

- Goedkeuring Van Het Bestuur Gevoed Door De Raad Van Bestuur

- De Ontbinding Van De Vereniging

- Alle Andere Machten Die Haar Zijn Toegekend Door De Wet Of Krachtens De Statuten


Alles Wat In De Statuten Niet Is Toegekend Aan De Algemene Vergadering Ressorteert Onder De Bevoegdheid Van De Raad Van Bestuur.


De Wijziging Van De Statuten Gebeurt Comform De Bepalingen Van De Wet Van 27 Juni 1921 Zoals Gewijzigd Door De Wet Van 02.05.2002 En De Wet Van 16.01.2003.


Artikel 13:

De Algemene Vergadering Wordt Minstens Eenmaal Per Jaar Bijeengeroepen Door De Raad Van Bestuur. 

Dit Voor Het Goedkeuren Van De Rekeningen Van Het Afgelopen Jaar En De Begrotingen Van Het Volgende Jaar, Op Een Door De Raad Van Bestuur Te Bepalen Plaats En Datum.

Alle Leden Worden Minstens Acht Dagen Voor De Algemene Vergadering Door De Raad Van Bestuur Bij Gewone 

Brief Of Door Bevestigingsmail Uitgenodigd Op De Algemene Vergadering. De Uitnodiging Wordt Ondertekend Door De Voorzitter Of De Secretaris. Ze Vermeldt Dag, Uur En Plaats Van De Algemene Vergadering. De Oproeping Bevat De Agenda, Die Wordt Vastgelegd Door De Raad Van Bestuur. De Algemene Vergadering Kan Op Geldige Wijze Een Beslissing Nemen Over Punten Die Niet Op De Agenda Vermeld Staan Op Voorwaarde Dat Alle Bestuurders Aanwezig Of Vertegenwoordigd Zijn. De Algemene Vergadering Wordt Voorgezeten Door De Voorzitter Of In Diens Afwezigheid, Door Een Ander Lid Van De Raad Van Bestuur.


Artikel 14:

Alle Leden Samen Vertegenwoordigen 1 Stem. Het Bestuur Heeft Er 3. Elk Bestuurslid Vertegenwoordigd 1 Stem. Ieder Lid Mag Zich Op De Zittingen Van De Algemene Vergadering Laten Vertegenwoordigen Door Een Ander Lid Dat Houder Is Van Een Geschreven Volmacht. Een Lid Kan Slechts Houder Zijn Van Één Volmacht.

De Beslissingen Worden Genomen Bij Een Meerderheid Van De Aanwezige En Vertegenwoordigde Stemmen Tenzij De Wet Of De Statuten Het Anders Bepaald. Bij Staking Van Stemmen Is De Stem Van De Voorzitter Of Van De Bestuurders Die Hem Of Haar Vervangt Doorslaggevend.


Artikel 15:

De Beslissingen Van De Algemene Vergadering Worden Genotuleerd In Een Verslagboek Dat Ondertekend Wordt Door De Voorzitter En De Secretaris. De Verslagen Worden Op De Maatschappelijke Zetel Bewaard. Daar Kunnen Alle Leden Er Inzage Van Nemen.